Contractul de prestări servicii – Clauze esențiale. Recomandări

Miercuri, 26 Octombrie 2022, 17:12

Ce este și când trebuie încheiat contractul de prestări servicii

Fiecare antreprenor sau liber profesionist care își desfășoară activitatea într-un domeniu specific lucrează în baza unui contract de prestări servicii scris sau în baza unei înțelegeri verbale cu beneficiarul serviciilor sale. Inclusiv această „înțelegere verbală” din punct de vedere legal reprezintă tot un contract de prestări servicii, în forma lui cea mai simplificată.

Complexitatea contractelor de prestări servicii crește de la nivelul încheierii unei simple înțelegeri verbale (spre exemplu relația dintre antrenorului de fitness și clientul său de regulă se bazează pe o simplă înțelegere verbală) până la contractele complexe scrise în domeniul serviciilor medicale (contractele sub formă de abonament medical), al serviciilor de marketing, editare audio video, web design, lucrări de arhitectură, lucrări de construcții și instalații, etc. 

Prin urmare, constatăm că unul dintre cele mai utilizate contracte în prezent în activitatea curentă a persoanelor juridice și fizice este cel de prestări servicii, dar cu toate acestea, de multe ori, antreprenorii nu alocă în activitatea lor suficientă atenție încheierii acestui tip de contract, catalogând aceasta activitate drept o formalitate și de cele mai multe ori se încheie contracte de prestări servicii generice, pe baza unor modele/drafturi de contracte din mediul online care nu reușesc să detalieze modul în care urmează să se deruleze relația prestator – beneficiar, aspect care pe parcursul executării se poate dovedi problematic.

Contractul de prestări servicii se încheie în domenii foarte variante precum:

Construcții și instalații

Arhitectură și proiectare

Design interior

Topografie și cadastru

Domeniul IT (realizare software la comandă, servicii de web design)

Branding

Marketing

Copywriting

Servicii de contabilitate

Realizare de cursuri pentru platforme de cursuri online

Contracte servicii educaționale (ex. grădinițe, after school, meditații)

Psihologie, life - coaching și dezvoltare personală

Servicii de traduceri

Servicii medicale (abonamente medicale)

Servicii pentru evenimente (servicii foto-video, interpretare artistică, candy bar, etc.)

Reparații auto

Reparații electronice

Servicii de curățenie

 

Recomandarea noastră este ca în momentul în care se semnează orice contract de prestări servicii părțile să se asigure că inserează cel puțin clauzele din prezentul articol.

 

Rolul clauzelor contractuale. Clauze esențiale

În faza negocierilor care preced încheierea contractului e bine ca atât prestatorul cât și beneficiarul să se gândească și inventarieze toate aspectele pe care le consideră esențiale în viitoarea colaborare și să imagineze posibilele scenarii în care colaborarea eșuează și să identifice care sunt problemele care ar putea să apară pe durata derulării contractului.

Rolul contractului de multe ori este greșit înțeles de către părțile implicate. Ce este esențial nu este ca părțile să aibă un document formal pe baza căreia colaborează, ci un contract personalizat care să anticipeze problemele care pot să apară și să protejeze ambele părți implicate. Așadar, întrebarea care trebuie să guverneze toată perioada anterioară încheierii contractului este următoarea „Dacă nu ne vom înțelege în situația X, cum vom rezolva această problemă?”. Negocierile precontractuale trebuie să fie concentrate pe aceste situații și pe găsirea unor posibile rezolvări, care să fie inserate în contract, aspect care transformă un model standard de contract într-un contract de prestări servicii personalizat.

Dacă părțile anticipează punctele și situațiile în care ar putea apărea neînțelegeri pe durata colaborării pot reuși să găsească astfel o rezolvare pentru a salva relația contractuală, fără a apela la ajutorul instanței de judecată. 

 

Printre clauzele contractuale obligatorii, trebuie să se regăsească următoarele:

Obiectul contractului – detalierea serviciilor care urmează să fie prestate

Obiectul contractului trebuie să fie clar definit: ce fel de servicii vor fi prestate, care este natura lor, ce materiale vor fi utilizate în executarea serviciului prestat, calitatea acestora, etc. Pentru beneficiar, trebuie stabilite clar care sunt obligațiile prestatorului astfel încât să corespundă așteptărilor beneficiarului. Pentru prestator, trebuie stabilit clar ce poate acesta oferi beneficiarului și în ce condiții, astfel încât să nu rămână loc de discuții cu privire la conținutul obligațiilor pe care prestatorul și le-a asumat față de beneficiar.

Domeniile în care se încheie contracte de prestări servicii sunt atât de vaste, încât un model standard de contract de prestări servicii nu are cum să existe, pentru că acest model standard nu poate răspunde  tuturor situațiilor practice. Este evident că un contract de marketing trebuie spre exemplu să conțină clauze diferite decât un contract de lucrări de construcții, iar serviciul prestat de către prestator trebuie să fie foarte bine descris în contract.

De exemplu, în cazul platformelor pentru cursuri online, nu este suficient ca la obiectul contractului dintre platformă și profesor să se specifice că se va realiza un curs, fiind necesar să se specifice titlul cursului/tematica abordată, lungimea cursului, dacă va fi un curs audio, un curs audio video, dacă trebuie utilizate anumite elemente specifice platformei, etc. 

Prețul contractului

În cazul prețului sunt foarte multe variabile care trebuie luate în calcul de către părți.

Spre exemplu, în cazul multor contracte va fi aplicabil un preț global stabilit de la început, însă în multe cazuri prețurile sunt complicat de stabilit inițial și trebuie indicați parametrii pe baza cărora va fi calculat prețul final.

În situația prețului global, spre exemplu, un antrenor de fitness de cele mai multe ori va putea indica în contract prețul lunar pe care clientul îl va avea de plătit pentru serviciile de antrenamente sportive și/sau nutriție. 

În cazul lucrărilor de construcții însă, de multe ori, indicarea unui preț global inițial este complicată, prețul depinzând și de prețul materialelor. Părțile pot indica un preț total pe manoperă, sau un preț pe manoperă/oră, se poate stabili un preț global manoperă + materiale/mp, însă în această situație prestatorul va trebui să își asume modificările care pot interveni asupra prețului materialelor.

Sunt situații în care se vor stabili prețuri orare, spre exemplu în cadrul serviciilor de contabilite, însă în această situație beneficiarul trebuie să cunoască ce activități vor fi taxate și ce activități nu vor fi taxate, pentru a nu exista neînțelegeri ulterior. 

Există de asemenea situații în care se practică un preț fix + procent. Spre exemplu, în cazul contractului de marketing se poate stabili un preț fix pentru prestator + procent din vânzări. Trebuie indicați în această situație foarte clar care sunt parametrii în baza cărora se va face evaluarea vânzărilor și trebuie stabilită modalitatea în care prestatorul poate exercita un control asupra numărului efectiv de vânzări generat de campaniile sale. 

Termenele de executare și termenele de plată

Este important de stabilit data exactă de executare, atât pentru obligația asumată de prestator, cât și pentru cea asumată de beneficiar. Dacă în activitatea sa, beneficiarul are nevoie de serviciul prestat până la o anumită dată sau la o anumită dată exactă, executarea de către prestator a serviciului peste acest termen îi determină acestuia un prejudiciu.

În același timp, și prestatorul trebuie să cunoască momentul în care va fi remunerat pentru serviciul prestat. 

Dacă se încheie un contract de prestări servicii cu executare succesivă, trebuie stabilite clar termenele de executare și de plată, respectiv: lunar, trimestrial, anual. Se pot face inclusiv mențiuni privitoare la plata prețului în tranșe sau global. 

Clauze privind recepția lucrării

Pentru ca prețul să poată fi cerut este necesar de cele mai multe ori ca lucrarea să fie executată și predată de către prestator.

În contractul de prestări servicii va trebui astfel să fie inclusă și clauza privind recepția lucrărilor, prin care părțile să stabilească criteriile pe baza cărora beneficiarul verifică dacă lucrarea este conformă cerințelor sale, modul în care se desfășoară această recepție și intervalul de timp în care beneficiarul trebuie să efectueze recepția, precum și consecințele neefectuării recepției în termen. 

Astfel, după executarea lucrării, prestatorul trebuie să îi notifice beneficiarului ca aceasta a fost finalizată și îi acordă acestuia un termen rezonabil să verifice lucrarea. Beneficiarul este obligat să verifice lucrarea, înăuntrul termenului acordat și dacă constată să există neconformități, trebuie să le ridice în scris. Dacă beneficiarul nu a verificat lucrarea sau nu a ridicat în scris neconformitățile, se va considera că lucrarea a fost executată conform contractului, iar prestatorul poate pretinde plata prețului. 

Toate aceste aspecte trebuie să ia forma unor clauze contractuale.

Clauze de încetare a contractului

Contractul de prestări servicii poate înceta prin:

a)      executare - ambele părți își execută în mod corespunzător obligațiile asumate în contract; (exemplul unui contract de prestări servicii de interpretare artistică la un anumit eveniment, contractul încetează prin prestarea serviciului la data indicată în contract)

b)      ajungerea la termen - părțile stabilesc un termen până la care trebuie executat contractul, iar când acesta s-a împlinit, contractul se consideră executat; (exemplu: contract de prestări servicii de contabilitate lunare pe durata unui an calendaristic; acest contract încetează la data împlinirii duratei pentru care a fost încheiat)

c)      acordul de voință a părților - părțile stabilesc să rupă relațiile contractuale, de comun acord;

d)      denunțarea unilaterală a contractului – această clauză garantează părților posibilitatea de a se retrage din contract pe parcursul executării contractului, fără a-i fi antrenată răspunderea contractuală.

e)      rezoluțiune sau reziliere - dacă una dintre părți, nu-și execută obligațiile contractuale sau le execută în mod necorespunzător, cealaltă parte poate desființa contractul prin rezoluțiune sau prin reziliere. 

f)       prin decesul prestatorului persoană fizică, încetarea activității persoanei juridice (exemplu insolvență) 

Pactul comisoriu

Pactul comisoriu reprezintă o clauză care permite părților să rezoluționeze contractul într-o anumită situație de neexecutare, fără să mai apeleze la intervenția instanței de judecată. De exemplu, în cazul unui contract complex de prestări servicii de construcții care se execută în mai multe etape, se poate stipula că nerespectarea termenelor pentru fiecare etapă poate atrage rezoluțiunea contractului fără notificare și fară intervenția instanței de judecată, situație în care beneficiarul dacă observă că prestatorul are întârzieri în predarea lucrării, se poate proteja prin încetarea colaborării cu acest prestator și poate începe colaborarea cu un altul.  

De asemenea, în același contract de prestări servicii de construcții se pot stabili plăți eșalonate, iar dacă beneficiarul nu efectuează o plată, prestatorul va putea rezoluționa contractul și va putea abandona lucrarea.

Clauza penală

De cele mai multe ori, în cazul unei neexecutări contractuale este dificil de stabilit și de dovedit în instanță valoarea prejudiciului suferit de partea care se află în pagubă. 

Pentru a evita aceste situații și pentru a simplifica toată procedura, recomandăm inserarea unei clauze penale. Această clauză are ca rol evaluarea anticipată a prejudiciului astfel că părțile nu mai trebuie să dovedească ulterior în ce constă prejudiciul cauzat de neexecutare.

În cazul în care beneficiarul are nevoie de o executare până la o anumită dată a unui serviciu iar prestatorul nu își îndeplinește obligația la termen se poate stabili anticipat care e despăgubirea pe care acesta trebuie să o suporte. Spre exemplu, în situația în care într-un contract de prestări servicii foto video cu ocazia unui eveniment prestatorul nu se prezintă la eveniment, dacă există inserată în contract o clauză penală, beneficiarul va știi de la bun început care este suma de bani pe care o va primi cu titlu de despăgubire dacă prestatorul nu se prezintă la eveniment. 

 

Actul adițional - remediu pentru contractele deja încheiate

Dacă părțile au încheiat deja un contract de prestări servicii standard, fără clauze personalizate, iar pe durata executării contractului apar întrebări, nelămuriri în colaborare și automat necesitatea reglementării anumitor situații, există un remediu prin care se păstrează conținutul contractului asupra căruia părțile sunt de acord și se modifică doar clauzele problematice. Acest remediu este încheierea unui act adițional la contractul inițial, unde părțile stabilesc noile condiții de colaborare prin inserarea oricăror clauze esențiale pentru colaborarea lor.În măsura în care sunteți în situația în care urmează să încheiați un contract de prestări servicii vă stăm la dispoziție cu servicii de consultanță juridică, redactare contracte, redactare acte adiționale, reformulare clauze, negocieri contractuale, explicarea riscurilor pe care vi le asumați prin semnarea contractului, recomandări pentru protejarea intereselor în relația contractuală.