Berindea Corina-Elena

Berindea Corina-Elena

Avocat Definitiv, Baroul Cluj, 14 ani Experiență
ACTIV
Fără Recenzii

Prezentare Avocat Berindea Corina-Elena

Suntem un cabinet de avocatură ce oferă consultanță de business și reprezentare juridică de cea mai bună calitate, cu accentul pe toate domeniile și sub-domeniile fiscalității, cu o experiență de peste 14 ani în domeniu.
Experiența și expertiza noastră este certificată prin rezultatele obținute de-a lungul timpului, iar instanțele de judecată au confirmat în mod constant argumentele noastre juridice, contrar celor susținute de autoritățile statului, în special de organele fiscale.
Lucrăm de asemenea cu specialiști în domeniu, experți contabili și consultanți fiscali, în vederea implementării soluțiilor optime pentru problemele clienților noștri.
Legislația în general, nu numai cea fiscală, este extrem de stufoasă în România, iar modificările legislative sunt extrem de frecvente, motiv pentru care vă recomandăm să nu amânați momentul consultării unui avocat, la cea mai mică problemă întâmpinată în acest domeniu.
Acest lucru vă poate salva timp prețios și totodată de această manieră puteți evita cheltuieli mai mari în viitor.
Timpul este de o importanță maximă, în special în procedurile fiscale, de aceea vă recomandăm să nu neglijați consultarea din timp a unui avocat specializat, deoarece ulterior poate fi prea târziu. Nerespectarea termenelor pentru introducerea contestațiilor în procedurile administrative prealabile ( derulate în fața organului fiscal ) conduce ulterior la inadmisibilitate și la blocarea de către organul fiscal a oricăror demersuri ulterioare de contestare în instanță a actelor administrativ-fiscale, chiar dacă acestea sunt nelegale sau nu corespund situației de fapt fiscale ori conțin interpretări contrare jurisprudenței Curții Europene de Justiție.

Specializări și Formări Avocat Berindea Corina-Elena

DREPT FISCAL
Suntem specializati atât în consultanță fiscală cât și în litigii fiscale. Serviciile noastre specializate în materia dreptului fiscal și în litigiile fiscale se axează pe asistență și reprezentare juridică și acoperă următoarele categorii de controale fiscale tematice :
– inspecții fiscale (TVA, impozit pe profit și prețuri de transfer, contribuții sociale obligatorii, impozit pe venit, impozite locale);
– controale antifraudă, controale inopinate, verificări documentare ;
– verificări ale situației fiscale personale (controlul veniturilor și averilor persoanelor fizice);
– asistență și reprezentare în fața autorităților fiscale în proceduri privitoare la cererile de eșalonare a datoriilor fiscale;
Asistența și reprezentarea specializată în timpul controlului fiscal constă exemplificativ în :
– consultanță juridică privind procedura de control, privind drepturile și obligațiile contribuabilului în timpul controlului fiscal;
– redactarea cererilor de suspendare / amânare a termenelor stabilite de organul fiscal;
– asistența clientului în cadrul discuției finale și la proiectul de raport de inspecție
– redactarea punctului de vedere scris al contribuabilului privind constatările organului de control;
Asistența și reprezentarea specializată în faza de contestație precum și în faza de judecată acoperă o gamă largă de acțiuni specifice :
contestații administrativ- prealabile,
– cereri de suspendare a executării actelor administrativ- fiscale;
– contestații la executare în materie fiscală, contestarea somațiilor și a titlurilor executorii,sechestre, popriri;
contestații împotriva deciziilor de instituire a măsurilor asiguratorii;
– cereri de suspendare a executării deciziilor de instituire a măsurilor asiguratorii
– acțiuni de fond la toate instanțele și în toate căile de atac;
– cereri de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene și reprezentarea în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene;
– pregătirea și depunerea declarațiilor fiscale, inclusiv pentru veniturile realizate de nerezidenți
Cabinetul nostru a obținut numeroase soluții de anulare a deciziilor de impunere având ca obiect TVA, impozit pe venit, contribuții sociale, anularea deciziilor de instituire a măsurilor asigurătorii, admiterea cererilor de suspendare a executării silite pe durata procesului de fond,  anularea proceselor-verbale întocmite de inspectorii antifraudă, și așa mai departe.

DREPT COMERCIAL, INSOLVENTA și LITIGII ÎNTRE PROFESIONIȘTI


În această materie, expertiza noastră acoperă :
Revizuirea contractelor comerciale în vederea optimizării fiscale. Evaluarea impactului modificărilor legislative în materie fiscală și întocmirea rapoartelor de due dilligence.
Asistarea şi reprezentarea în instanță în litigii de drept societar, excluderea asociaților din societate, formularea cererilor de dizolvare a societăților, precum şi formularea unor opoziții la cererile de dizolvare, precum și a apărărilor în cadrul opoziției la dizolvare formulată de organul fiscal
Litigii între profesioniști : instituirea sechestrului asigurător în vederea recuperării creanțelor neîncasate, răspunderea contractuală a administratorului/asociaților în solidar cu societatea pentru neplata chiriei aferente spațiului în cuantumul și la termenele convenite.
DREPT PENAL AL AFACERILOR
Asigurăm reprezentarea în dosare vizând infracțiuni economice, conexe fiscalității.
Am asigurat reprezentarea cu succes în dosare având ca obiect pretinse infracțiuni de evaziune fiscală, finalizate definitiv cu soluții favorabile de clasare, și ulterior exonerare de la plata obligațiilor fiscale suplimentare.

DREPT ADMINISTRATIV ȘI CONTRAVENȚIONAL
Am obținut pentru clienții noștri anularea unor procese-verbale de contravenție și subsecvent a amenzilor contravenționale aplicate de o serie de instituții precum Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Regională Vamală, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Biroul Român de Metrologie Legală, Direcția Sanitar Veterinară , și așa mai departe.

DREPTUL CONSUMATORILOR. CLAUZE ABUZIVE ÎN CONTRACTELE CU BĂNCILE. PRODUSE CU DEFECTE. DREPTURILE PASAGERILOR ÎN TRANSPORTURILE AERIENE.
Cabinetul nostru de avocatură a obținut soluții favorabile în litigii având ca obiect constatarea caracterului abuziv al clauzei privind dobânda variabilă și restituirea sumelor achitate de client cu acest titlu.
De asemenea, cabinetul nostru a asigurat cu succes asistarea şi reprezentarea juridică în litigii derivând din garanțiile conformității produselor, obligații de reparare sau înlocuire a produselor cu defecte, în domeniul dreptului civil şi în domeniul dreptului consumatorilor.
Totodată, cabinetul nostru a obținut despăgubiri pentru anularea respectiv întârzierea zborurilor, în temeiul Regulamentului european nr 261/2004.

EXECUTARE SILITĂ
Am obținut pentru clienții noștri anularea măsurilor de executare silită, desființarea popririlor repetate instituite de organele fiscale, constatarea prescripției dreptului a obține executarea silită a creanțelor fiscale.

DREPT IMOBILIAR SI ACTIVITĂȚI FIDUCIARE


În această materie, expertiza noastră acoperă redactarea antecontractelor dar și a contractelor de vânzare-cumpărare dar și reprezentarea clientului în legătură cu tranzacția, precum și negocierea și semnarea contractului.
DREPTUL MUNCII

În această materie, competența noastră include :
Activități de conciliere între angajat și angajator;
Contestarea abaterilor disciplinare și asistență în faza cercetării disciplinare prealabile, contestarea deciziei de concediere;
Asistență și reprezentare în litigiile de muncă privind nerespectarea drepturilor de: salarizare, concediu, egalitate de șanse și de tratament, securitate și sănătate în muncă, acces la formare profesională, protecție în caz de concediere;
Combaterea și contestarea abuzurilor la locul de muncă, constând în fapte repetate ce pot înruni trăsăturile hărțuirii morale la locul de muncă (mobbing).

Experiență Profesională Avocat Berindea Corina-Elena

EXPERTIZĂ. HOTĂRÂRI FAVORABILE

1.TVA intracomunitar. Regim special pentru bunuri second-hand. Regimul marjei
Cabinetul nostru a asigurat cu succes reprezentarea a peste 30 de clienți obținând anularea deciziilor de impunere constând în TVA suplimentar, calculat în regim normal.
Acordând eficiență argumentelor noastre privitoare la hotărârile Curții Europene de Justiție, instanțele au confirmat aplicabilitatea regimului special pentru bunuri second-hand, iar beneficiul acestui regim, sub rezerva îndeplinirii condițiilor de fond, nu poate fi refuzat pe considerentul că persoana impozabilă nu s-a înregistrat în scopuri de TVA.

Recalificarea eronată a indemnizațiilor de delegare și detașare (diurne ) ca venituri salariale. Anularea obligațiilor fiscale suplimentare prin hotărâre definitivă a instanței.
Facilități în construcții. Aplicabilitatea acestora și pentru activitățile desfășurate în afara țării.
Anularea măsurilor asigurătorii instituite pentru creanțe în cuantum de 10 miliarde lei
Anularea proceselor-verbale întocmite de Direcția Antifraudă Fiscală – hotărârea Tribunalului Gorj, rămasă definitivă prin decizia Curții de Apel Craiova fiind prima sentință de acest gen din România

Redobândirea codului de TVA al societății. Anularea înregistrării în scopuri de TVA dispusă în mod abuziv și nemotivat de organul fiscal, pe unicul considerent al cazierului fiscal al administratorului.

Obligarea autorităților fiscale la plata către societate a dobânzilor pentru rambursarea cu întârziere a TVA.

Anularea deciziilor de angajare a răspunderii solidare a administratorului cu societatea aflată în stare de insolvabilitate. Lipsa motivării corespunzătoare și lipsa dovedirii condiției ca administratorul să fi fost de rea-credință

Anularea deciziei de angajare a răspunderii solidare cu administratorul. Nerespectarea de către organul fiscal a termenelor în care trebuie menținută afișarea anunțului colectiv. Nulitate procedurală

Anularea obligațiilor fiscale suplimentare constând în impozit pe veniturile din dividende. Greșia calificare a indemnizațiilor primite în baza calității de membru în consiliul de administrație respectiv membru în comisia de cenzori.

Obligarea autorităților fiscale la plata către contribuabil a dobânzii reprezentând contravaloarea lipsei de folosință pentru sumele de bani indisponibilizate de organul fiscal în contul deciziei de impunere, care a fost ulterior anulată de instanța de judecată.

Anularea deciziilor de compensare emise de organele fiscale. Sume preluate în mod abuziv, cu nerespectarea destinației indicate de către debitor ( plăți datorii curente ale societății ) și trecerea acestora în contul unei decizii de impunere contestate în instanță. Perceperea de dobânzi și penalități în mod nelegal, cu încălcarea efectelor regimului juridic al suspendării actului administrativ-fiscal .

Aplicarea corectă a legilor de amnistie fiscală în materie de CASS. Legea 209/2015 respectiv OUG 31/2019. Refuzul abuziv al organului fiscal de a aplica amnistia în ceea ce privește obligațiile fiscale constând în CASS

Anularea obligațiilor fiscale suplimentare constând în TVA nedatorat. Achiziția de mărfuri comerciale de la un furnizor care nu a înregistrat facturile în contabilitate. Prezumția de bună-credință a beneficiarului și aplicarea hotărârilor Curții Europene de Justiție

Acțiune în pretenții. Obligarea autorităților fiscale la plata despăgubirilor constând în profitul nerealizat și a pierderilor rezultând din deprecierea stocului de marfă

Admiterea cererii de suspendare a executării deciziei de impunere. Verificarea documentară încalcă drepturile contribuabilului prin lipsirea de garanții procedurale specifice

Admiterea cererii de suspendare a executării deciziei de impunere. Obligațiile fiscale care încalcă principiul certitudinii impunerii. Cuantumul ridicat al obligațiilor fiscale reprezintă o pagubă iminentă, în special pentru contribuabilul persoană fizică

Acțiune de partaj forțat pe cale oblică inițiat de Administrația Finanțelor Publice. Respingere

Berindea Corina-Elena este Avocat Definitiv la Baroul Cluj, începând cu 9 septembrie 2010, are 14 ani experiență și are drept de Concluzii la Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel. În acest moment figurează cu drept de exercitare.

Berindea Corina-Elena poate fi contactat la numărul de telefon afișat la profil, sau direct la sediul biroului de avocatură.

Domenii de Expertiză / Specializări

Arbitraj
Atestare Acte Avocat
Consultanta
Drept Civil
Drept Comercial
Drept Financiar Bancar
Drept International
Drept Penal
Dreptul Familiei
Dreptul Muncii
Dreptul Proprietatii Intelectuale
Litigii
Protectia Consumatorului
Stabilirea Sediului Social La Avocat
Reprezentare și Asistență în Instanță
Face Reprezentări în Instanță (Instituții/Terți)
Consultanță Juridică
Oferă Consultanță Juridică de Specialitate

Județele în care oferă Consultanță Juridică

Bihor
Bucureşti
Cluj

Limbi vorbite

Română
Engleza
Franceza
Italiana
Închis acum
 • Luni
  10:00 – 18:00
 • Marți
  10:00 – 18:00
 • Miercuri
  10:00 – 18:00
 • Joi
  10:00 – 18:00
 • Vineri
  10:00 – 18:00
 • Sâmbătă
  Închis
 • Duminică
  Închis
+ Afișează Programul
Localizare pe Hartă ×
Cluj-Napoca, Str.Pitesti, nr. 13, ap. 10, jud. Cluj , Tel:0722.369202, e-mail:[email protected]
Cluj-Napoca, Str.Pitesti, nr. 13, ap. 10, jud. Cluj , Tel:0722.369202, e-mail:[email protected]

Informații Suplimentare

 • Drept de Concluzii la Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel
 • Dată înscriere: 9 septembrie 2010
 • 14 ani de experiență

Nu sunt Recenzii pentru Berindea Corina-Elena

Ai lucrat cu Avocat Berindea Corina-Elena?
Lăsa o recenzie în care să povestești experiența ta ...

Pentru a preveni publicarea de reclame sau recenzii false este necesară confirmarea adresei de e-mail.
După trimiterea recenziei vei primit pe e-mail un link de confirmare. Recenzia ta va fi publicată pe site. Adresa de e-mail nu va fi afișată.
Momentan, nu a fost publicată nici o recenzie.

Berindea Corina-Elena este Avocat Definitiv la Baroul Cluj, începând cu anul 2010, 14 ani experiență și are drept la Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel.
Puteti intra in contact cu avocat Berindea Corina-Elena prin numarul de telefon afișat la profil sau direct la sediul biroului de avocatură.